Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

Περί τάματος του Έθνους των Ελλήνων


     Με αφορμή την αυριανή διπλή εορτή, θα ήθελα τιμής ένεκεν να παραθέσω και τον δικό μου συλλογισμό.Την ημέρα αυτή, ώς γνωστόν, εορτάζουμε τα δύο ίσως ποιο σημαντικά γεγονότα της ορθοδοξίας και του ελληνικού κράτους
     Για τους ορθοδόξους χριστιανούς, η αυριανή ημέρα, είναι η αρχή της επιστροφής στη γή της Επαγγελίας. Με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ο Θεός γίνεται άνθρωπος, και μας αποδεικνύει πώς όταν ο άνθρωπος θέλει μπορεί να γίνει Θεός. Δείχνει το "δρόμο" που πρέπει να ακολουθήσουμε για να πετύχουμε τη Θέωση.
     Για τους έλληνες, η αυριανή μέρα, είναι η αρχή της δημιουργίας του νέου ελληνικού κράτους, που ξεκίνησε με το "Ελευθερία ή Θάνατος". Ίσως η επανάσταση να μη ξεκίνησε την συγκεκριμένη ημέρα και με το συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό όμως δεν έχει και τόση σημασία. Ως έλληνες όμως, καλώς ή κακώς, έχει αποδειχθεί πως έχουμε την ανάγκη να πιστεύουμε σε κάτι για να διατηρείται το φρόνημά μας ισχυρό. Ούτως ή άλλως ποτέ δε δράσαμε με βάση το ρεαλισμό.
     Τέλος η αυριανή ημέρα είναι σημαντική γιατί ενώνει την ορθοδοξία με τον ελληνισμό, δύο έννοιες αλληλοεξαρτώμενες και αναπόσπαστες. Αυτό δεν τις μειώνει μεμονωμένες, αλλά τις ενισχύει ενωμένες. Και για του λόγου το αληθές, θα αναφερθώ στο λεγόμενο Τάμα του Έθνους. Οι έλληνες λοιπόν υποσχέθηκαν, πως σε αναγνώριση της βοήθειας του Θέου στην απελευθέρωση μας, θα έχτιζαν ναό στην πρωτεύουσα του κράτους αφιερωμένο στο σωτήρα Χριστό. Αυτό αποφασίσθηκε και φαίνεται στα πρακτικά της Δ Έθνικής των Ελλήνων Συνέλευσις (στο Η' Ψήφισμα) εις το Άργος, την 31-07-1829, όπου αναφέρονται τα εξής:
ΨΗΦΙΣΜΑ Η΄
ἡ Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
  Νομίζει ἑαυτὴν εὐτυχῆ, γενομένη τὸ ὄργανον, δι’ οὗ τὸ ἔθνος ἐκπληροῖ τὸ πλέον ἐφετὸν τῶν χρεῶν του, τὸ νὰ ἀναπέμψῃ τὴν εὐγνωμοσύνην του πρὸς τὸν Θεόν, Ὅστις ἔδειξε τοσαῦτα θαύματα διὰ τὴν σωτηρίαν του... »
  Ἡ Συνέλευσις δὲν ἠδύνατο κάλλιον νὰ ἐκπληρώσῃ τὸ χρέος τοῦτο, εἰμή δίδουσα τὴν πληρεξουσιότητα εἰς τὴν Κυβέρνησιν νὰ λάβῃ τὰ προσφυέστερα μέτρα, ὥστε νὰ διαιωνίσῃ εἰς τὰς ἐπερχομένας γενεὰς τὰ δείγματα τῆς εὐγνωμοσύνης τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν ἀνεξάλειπτον μνήμην τῶν συμβάντων, τὰ ὁποῖα προητοίμασαν τήν ἐπανόρθωσιν της.
Κατά συνέπειαν, Ἡ Δ΄ Ἐθνική τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις
Ψ η φ ί ζ ε ι:
[Ἄρθρον] Α΄. Ὅταν ἡ τοπικὴ περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνήσεώς της κατασταθῶσι ὁριστικῶς καὶ οἱ οἰκονομικοὶ πόροι τοῦ κράτους ἐπιτρέψωσι, θέλει ἀνεγερθῆ κατὰ διαταγὴν τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὴν καθέδραν αὐτῆς Ναὸς ἐπ’ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος τιμώμενος...
Ὁ Πρόεδρος                                                             Ὁ Ἀντιπρόεδρος
Γεώργιος Σισίνης                                           Γεώργιος Μαυρομμάτης…».
Τὸ ἐν λόγῳ Διάταγμα τὸ ὑπέγραψεν ὁ  Ἰωάννης Καποδίστριας.
     Κατόπιν το 1838, εξεδώθει βασιλικό διάταγμα, όπου αναγνωρίζεται αυτό το "χρέος" των ελλήνων, όπως φαίνεται παρακάτω:
Περί ἀνεγέρσεως ναοῦ τοῦ Σωτῆρος εἰς Ἀθήνας.
ΟΘΩΝ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἀφοῦ ἐξεφράσαμεν ἤδη διά τοῦ ἀπό 25 Ἰανουαρίου (6 Φεβρουαρίου) 1834 Ἡμετέρου Διατάγματος τήν θέλησίν Μας τοῦ ν’ ἀνεγείρωμεν εἰς τήν πρωτεύουσάν Μας τάς Ἀθήνας Ναόν τιμώμενον ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ, πρός αἰωνίαν μνήμην τῆς θαυματουργοῦ ἀντιλήψεως τῆς θείας Προνοίας, τῆς ῥυσαμένης τόν Ἑλληνικόν λαόν ἀπό δεινῶν καί κινδύνων, καί πρός ἐνίσχυσιν τῶν μετεγενεστέρων εἰς τήν Πίστιν, δι’ ἧς οἱ προπάτορές των ἀνεκτήσαντο τήν ἀνεξαρτησίαν των, ἀποφασίζομεν.
Ἐγκριθέντων ἤδη παρ’Ἡμῶν τῶν ὑποβληθέντων παρά τοῦ ἐπ’ αὐτῷ τούτῳ διωρισμένου ἀρχιτέκτονος σχεδίων, ὡς ἀξίων κατά πάντα, καί τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, καί τοῦ συμβάντος, πρός μνήμην τοῦ ὁποίου ἀνεγείρεται, προσδιορισθείσης δέ καί τῆς θέσεως, ἐπί τῆς ὁποίας μέλλει νά ἀνεγερθῇ ὁ ναός οὗτος, ν’ ἀρχίσῃ ὅσον τάχιστα ἡ ἀνέγερσις τοῦ μνημείου τούτου.
Ἀποφασίζομεν ὅθεν νά γίνῃ ἤδη τώρα ἔναρξις τῶν προκαταρκτικῶν ἐργασιῶν, καί νά προχωρήσῃ ἡ οἰκοδομή ἀναλόγως τῶν ἑκάστοτε ὑπαρχόντων μέσων.
Θεωροῦντες τόν ἀνεγερθησόμενον τοῦτον Ναόν ὡς ἐθνικόν τῳόντι μνημεῖον, ἐκφράζον τήν πρός τόν Ὕψιστον εὐγνωμοσύνην τοῦ ἔθνους, ἐλπίζομεν ὅτι ἕκαστος Ἕλλην θέλει φιλοτιμηθῆ, ἀπό ἀληθῆ πατριωτικά αἰσθήματα κινούμενος νά συνεισφέρῃ εὐχαρίστως τό κατά δύναμιν· θέλομεν προσδιορίσει καί Ἡμεῖς οἱ ἴδιοι ἐκ τοῦ ἰδιαιτέρου Ἡμῶν ταμείου ἀνάλογον τινά ποσότητα.
Διατάττεται δέ ἡ Ἡμετέρα ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κ.τ.λ. Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας νά δώσῃ τάς ἀναγκαίας ὁδηγίας τόσον εἰς τούς Ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς τοῦ Κράτους, καί τάς δημοτικάς Ἀρχάς, ὅσον καί εἰς τούς Ἡμετέρους Πρέσβεις καί Προξένους διά νά συνάξωσι τάς ἑκουσίας συνδρομάς, τάς διά τόν σκοπόν τοῦτον προσφερθείσας.
Τά δέ ὀνόματα τῶν συνεισφερόντων εἰς τό ἀγαθόν καί ἐθνικόν τοῦτον σκοπόν, θέλουσι καταγραφῇ εἰς ἰδιαίτερον βιβλίον, διά νά φυλάττωνται εἰς τόν ναόν τοῦτον εἰς αἰωνίαν αὐτῶν μνήμην.
Τό δέ παρόν Διάταγμα θέλει δημοσιευθῇ διά τῆς ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως..».

     Έκτοτέ λέγεται ότι κατά το διάστημα 1967-1974, έγινε συλλογή χρημάτων προς την επίτευξη αυτού του σκοπού, όμως τελικώς δεν έγινε τίποτε και τα χρήματα "αγνοούνται".
     Δε γνωρίζω τη δυσκολία που θα μπορούσε να έχει η κατασκευή ενός τέτοιου ναού, αλλά πιστεύω πως δεν πρέπει να μένουν εκκρεμότητες και μάλιστα τόσο σημαντικές.

Ελληνικόν το φιλοσοφείν

     
 

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Περί Παναγίας

  
   Είναι από τις ποιο σημαντικές και σεβάσμιες μορφές της ορθόδοξης πίστης μας. Είναι από τα πρόσωπα της εκκλησίας μας, με τα περισσότερα ονόματα. Ονόματα που προέκυψαν, είτε από κάποιο θαύμα, είτε από την περιοχή που βρέθηκε η εικόνα της, είτε από την παράσταση της εικόνας, ή από διάφορους άλλους λόγους. Πάνω από πεντακόσια τα ονόματά που της αποδίδουν οι πιστοί, και αν προσθέσουμε και τα ίδια ονόματα σε διαφορετικές περιοχές (π.χ. σε πόσες περιοχές υπάρχει Παναγία βρεφοκρατούσα), υπερβαίνουμε τα 1000.

     Η Παναγία μας είναι ένα ιστορικό πρόσωπο. Ύμνοι και προσευχές έχουν γραφτεί για να την τιμήσουν και για να ζητήσουν τη μεσιτεία της, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματά μας. Και αυτή πάντα αρωγός, σπεύδει να βοηθήσει αμέσως (Γοργοεπήκοος). Τα θαύματα της αμέτρητα, άλλα φανερά κι άλλα κρυφά. Είναι το ποιο δυνατό και αξιόπιστο "όπλο" του πιστού.

 
     

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

Περί φυτών


     Η άνοιξη ήρθε και σιγά σιγά "ξαναζωντανεύει" η φύση. Τα φυτά αρχίζουν να "επανέρχονται" από τον λήθαργο του χειμώνα.Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα για τις εξής εργασίες:
 • Βγάζουμε έξω τα φυτά που είχαμε βάλει μέσα στο σπίτι, για να τα προστατέψουμε από την παγωνιά. Επίσης ξεσκεπάζουμε τα δένδρα που είχαμε σκεπάσει για τον ίδιο λόγο.
 •                                                                                                                                 
 • Αν χρειαστεί, κάνουμε μεταφύτευση σε μεγαλύτερη γλάστρα, τα φυτά των οποίων η ρίζα γέμισε τη γλάστρα και πλέον βγαίνει εκτός. Η επιλογή του μεγέθους και του υλικού κατασκευής της γλάστρας είναι αρκετά σημαντική. Επιλέγουμε διάμετρο γλάστρας, τη διπλάσια της προηγούμενης και υλικό κατασκευής τον πηλό (δηλαδή πήλινη γλάστρα, διότι δίνει τη δυνατότητα στο φυτό μας να αναπνέει καλύτερα). Δεν αλλάζουμε γλάστρα σε ανθισμένα  φυτά.                             
 • Εκμεταλλευόμαστε τις μέρες πριν να αρχίσει η ανάπτυξη των φυτών και καθαρίζουμε τα φύλλα τους. Αυτό βοηθάει να απομακρύνουμε τη σκόνη που "κάθισε" πάνω τους, καθώς επίσης τους δίνει υγρασία.
 • Φυτεύουμε τους σπόρους των ετήσιων φυτών σε ρηχά δοχεία, τους οποίους θα μεταφυτέψουμε σε έναν μήνα σε γλάστρα ή στον κήπο.
 •     
 • Αυτή είναι η κατάλληλη εποχή και για το κλάδεμα των φυτών μας. Τα κλαδεύουμε ώστε να τους δώσουμε σχήμα, αλλά και για να ενισχύσουμε την ανάπτυξή τους. Κλαδεύουμε τις τριανταφυλλιές μας, τις μπορντούρες μας, αλλά και αρχίζουμε ποιο εντατικά να κλαδεύουμε το γκαζόν μας.
 • Αυτή την εποχή τα φυτώρια παραλαμβάνουν καινούρια φυτά. Ας τα επισκεφθείτε.
 • Επιδιορθώνουμε ζημιές που έγιναν κατά το χειμώνα. Σπασμένα υποστηρίγματα, κ.λ.π.
 • Επίσης επιθεωρούμε τα φυτά μας για τυχόν ζημιές από την πρόσφατη παγωνιά. Αφαιρούμε τα ξερά κλαδιά και φύλλα.
 • Επιδιορθώνουμε το γκαζόν μας, παρατηρώντας έπειτα από βροχή πού λιμνάζουν νερά, και γεμίζουμε τις λακκούβες με άμμο. Επίσης είναι καλό να αφαιρούμε τα ζιζάνια που αρχίζουν να βγαίνουν.
 • Αφού "τραβήξουν" τα νερά, και ο κήπος μας είναι στεγνός, τον σκαλίζουμε ώστε να διευκολύνουμε τον αερισμό του εδάφους.
 • Φυτεύουμε τα παρτέρια μας με λαχανικά, προσέχοντας να μην τα βάλουμε στην ίδια θέση  που τα είχαμε και πέρσι. Για παράδειγμα, εκεί που είχαμε μαρούλια βάζουμε ντομάτες, εκεί που είχαμε πιπεριές βάζουμε αγγουράκι α, κ.ο.κ.
 • Ασβεστώνουμε τα δένδρα μας, ως το σημείο που ξεκινούν τα κλαδιά. Έτσι έχουμε μία όμορφη και καθαρή εικόνα του κήπου μας, ενώ ταυτόχρονα απολυμαίνουμε τα δένδρα μας.
 • Ελέγχουμε το αυτόματο πότισμα, ώστε να είναι έτοιμο. Κομμένα λαστιχάκια, σπασμένοι σύνδεσμοι, κ.λ.π. 
     Καλή άνοιξη και καλό καλοκαίρι